Editorial

 

MARAMONG SALAMAT

 

Ka kaper nak selebrasyong ginghiwat sa Bantoon it kag nakalipas nak dominggo ay matatanraan bilang pinakamasadya ag pinakamahabang selebrasyon sa ato banwa. Ka baylehan sa pantalan it mga nagyukas sa high school ay puno it mga magkaklase. Awas sa covered court ka mga nagtambong sa baylehan sa gab-i it koronasyon. Ka mga kasimanwang yabut-yabot it estado sa komunidad - mga kabataan, estudyante, opisyales, mamamaryo, magkaklase, propesyonal, bisitanhon - ay nag-abor, nagsinadaw ag nagsinadya it waya pagkatanghada. Bale ngani yaki talaga nak sa mga okasyong tuyar it kali ay waya it mga pagpalabi-labi ag palabi-labihon.

 

Ka parada it mga magkaklase ay mas naging masadya ag mas makusog kumapara sa paradang ginghiwat sampuyong tuigey ka naglikwar.  Patok ka cheer dance competition ag ka inukawan it magkaklase. Abe't ka mga Bantoonon ay imawey kato it ka karamoan it tawo sa banwa rutong dominggong kato. Nakibot sinra kag nagtuna ka paglibot it ka mga nagsinadaw sa karsada - yabot-yabot nak bikyang, kumpas ag hido-hido; makulay nak mga yamit; matunog nak mga tamboy ag patik-patik. Karamo - ka kaibahan ay magtuna sa kaapasan hanggang sa mga ginuyang. Imaw ra ka nagmumuyat. Masisiling siguro nak ka pagpakita it kooperasyon it mga kasimanwa rutong aktibidad nak kato ay pinakamakusog sa suyor it limang tuig.

 

Sa rayaag it iskul, nadiskubre uli it mga Bantoanon ka kasadyahan it mga idamong sarili nato. Inukawan kag nag-isiw-isiwan.

 

Ag talaga ra nganing usang mirakulo ka hator it ka espirito it pagsanrokan. Sa kakulian it bugas sa bug-os nak Pilipinas ay imaw rang naging bugana kali sa ato banwa sa adlaw it sanrokan. - mayungot sa tungang-gatos nak pasong ka sankrok it ka ato mga hinale halin sa Mindoro. Maramo ag marako ka  hanra it ka mga naghiwat. Hubyas ugang gihapon sa karamoon it mga nagtambong.

 

Mahipos ag hanuyos ka palabas it ka Asi Studies Center for Culture and the Arts (ASSCA). Imaw man, naging maruyot ka naging parumrom it mga tulbar, kanta, bibisar-on lalong gadorey it kag video documentary natutungor sa sariling kultura.Kag pormal nak programa para sa ika-386 nak anibersaryo it ka pagtugrok it ka Munisipyo it Bantoon ay imaw rang gingtambongan it mga opisyales it munisipyo ag mga barangay. Makusog ka palapakpakan sa pagbukyar it ka Congressman it ka ida ranutnot nak proyekto sa Bantoon.   

 

Naburboran it kagandahan ka primerang rayanan sa banwa it kag nagparada ka mga prinsesang sakay it mga magagarang karo nak nagpisan sa enggrandeng entablado. Malip-ot ugang makulay ka seremonyas it pagkorona.

 

Pumalipor kag buyan kag nagtuna kag yupokan. Nagyaguran sa pagsyanaw kag mga kwitis nak pag-abot sa langit ay nasabwag it hadag nak sarisari it kolor. Yabut-yabot. Marugay. Kita'y inapamuypuyan it hangar. Imaw kato it ka pinakamarakong palabas sa kalangitan it Bantoon!

 

Kung aisipon, tulot-tuloy ka abot-halin it mga kasimanwa magtuna pa it kag Mahay nak Adlaw. Halos usang buyan nak maramong tawo sa Bantoon. Naging maabtik ka komersyo maramong kasakay ka mga lanson, motor ag motorsiklo; maromang manugbakay it mga paninra; maramo nagkahinangyan it mga serbisyo; ag maramo pang iba.

 

Inggwa it mga planong uya natabo ag mga obhetong uya nakuhil. Aber man, sa kabilogan ay masisiling nak matagumpay ka mga pagselebrar.

 

Kada ngani, rakong pasalamat sa tanang mga bisita ag kasimanwang nagroaw sa Bantoon lalong gadorey sa mga taga-Mindoro nak imaw ka naging pinakamakusog nak delegasyon. Mas marakong pasalamat ka ingpapaabot gihapon sa mga nag-partisipar sa mga programa ag mga aktibidades, sa mga nagtao it bulig ag sa mga sponsors. Ka pinkamarakong pasalamat, siyempre, ay sa mga kasimanwang asa Bantoon nak nagbuhos it inra kusog ag kainggwahan sa pagprepara it banwa sa pag-abot it mga kasimanwa ag mga bisita ag sa paghanra it mga programa.

 

Mabuhi kamo! Kaling ruyogan natong kali sa pangkalibutang yawayawa ay halar sa inro, halin sa mga tagipusoong ka kasadya ag pasasalamat ay nagyayapaw.