Most Recent Blogs
LOVE Read More
TO GUYANGAN Read More
Poems Read More
Feedback Needed Read More
The 50th Founding Anniversary  Read More
Hey! It's the 10th Anniversary of the BHS Alumni Association Read More
LYNDON Blogs
Feedback Needed

FEEDBACK NEEDED

 

I am very satisfied how the twin events in Banton (Pagrumrom sa Paghinale and the 2008 Grand Alumni Homecoming) turned out. Yes, there were hitches and there were some goals which were not achieved. Still, overall, I think the celebrations were successful. 

 

But I could be biased - being one of the organizers of such events. Thus, I would like to solicit your independent feedback - positive or negative. What is your assessment? What particular activities did you like most or disliked the most? Any suggestions for improvement? What about the other aspects of the celebrations - attendance, timing, preparations, etc.?

 

Post your feedback either on the guestbook or as comment in this blog (just click the add comment label below) . 

 

Your feedback will be highly appreciated. Maramong Salamat!

 

 


  • Posted
  • 4/24/2008 6:47:23 PM
Blog Comments
6/25/2008 7:51:26 AM
Name ish 
Email Address fabicon@msn.com 
Location elmhurst 
Country United States 
Personal Website www.sanrokan.com 
Comments imaw kali:

aya nikalisor kung ingua man ako't naambihan. kaling ako nabitas buko ra sa asilingong nagpapangyubit; kaling magliliwas ay para sa kaanduan it sa masunor nak kalandrakas:

1. nopay sa ibang grupo, there was a "state of denial" that "balik-banton" ever existed. please pronounce "balik" as in "lilik." :-)
2. sa ako pagbanana ag sa mga napuyot sa iba, kag mga preparasyon ay nopay ragli ag maesoting oras kag mga plano.
3. ruto sa street dancing, maado tan-a kung ging basihan ka mga tradisyon ag kulturang bantoanon...katong halin sa tungonan ay para sa ako's pinakamaado - pareho rutong inra ging paradang baro it miss. tungonan.
4. kag ASCCA ay nopay ging taphig dahil nopay waya niyaktan sa pag himaymay it pagpalapnag it kulturang bantoanon. it kag ASCCA cultural night" wagit kag LGU - pagtong tanan sinra sa koronasyon sa Tan-ag.
5. rutong "symposium" nak imbitado ka tanang opisyales it barangay ag LGU ag kongrisman, eskuraw ingua it mga pangutana ag mga saligbat natutungor sa historya it banton -kung asing 1622 ka "founding year."
6. ingua yang ako't reserbasyun nak asing nabotuhan nak "tourist spot" kag balogo beach. ako yang nababayaka nak ka mga "natural rock formations" sa banton ay indi ni pasipalahan it cemento.
7. ekselenteng inisyatbo ka pagrumrum. sa masunor kabay pang maramong mayakot ag mahaba ka plano ag paghimaymay it mga aktibidades.
8. katong mga palma it mga anak sa flores sa simbahan - karamuan ay ging himo it inra mga maguyang! para sa ako ka "creativity" it mga anak ay mawawagit. it kato, puro mga rayaga ka naghihimo it palma!
9. maado'y "margopa" buko makopa :-)

in general, we have to get as many lyndons in banton to get things going!

tamaey...ak makayuskosey!

ish 

  • Page (1 of 1)


Name
Email Address
Location
Country
Personal Website
Comments
Please enter the security code displayed below
This Is CAPTCHA Image